Privacybeleid van de Lichen Planus Vereniging Nederland

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Lichen Planus Vereniging Nederland (hierna LPVN) verwerkt van haar leden en donateurs.

Indien u lid wordt van de LPVN, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de LPVN verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke


Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Lichen Planus Vereniging Nederland, Kersengaard 3, 3962 JR Wijk bij Duurstede, KvK nummer 27279005, www.lichenplanus.nl, tcatnoc.[antispam].@lichenplanus.nl.

De functionaris gegevensbescherming is de secretaris, bereikbaar via siraterces.[antispam].@lichenplanus.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt de LPVN en voor wel doel

 • In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • achternaam en voorletters
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningummer (optioneel)
 • Indicatie bereidheid tot wel/geen vrijwilligerswerk
 • Indicatie ontvangen van ledenberichten en nieuwsbrieven
 • Indicatie ontvangen magazine Heel de Huid
 • Datum start lidmaatschap
 • Betaald contributiebedrag per kalenderjaar/betaalde donatie
 • Datum ontvangst contributiebedrag/donatie
 • Na opzegging lidmaatschap: datum beëindiging lidmaatschap en de reden van beëindiging
 • De LPVN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


3. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u gevraagde informatie of het afhandelen van e van u verkregen informatie.
4. Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de LPVN georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes
5. Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld (de automatische incasso) van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.
6. Uw persoonsgegevens worden tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt voor de afwikkeling van de financiële en subsidieadministratie en om u te vragen naar uw ervaringen met de LPVN en u te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de LPVN.
7. Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de LPVN uw naam en e-mailadres om u periodiek haar ledenbericht met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de aandoening en (het lidmaatschap van) de LPVN toe te sturen. Afmelding voor deze ledenberichten is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan het ledenbericht.
8. Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de LPVN uw naam en adres om u periodiek het magazine “Heel de Huid” toe te sturen. U kunt toezending te allen tijde stopzetten door een bericht te sturen aan retseemgninnep.[antispam].@lichenplanus.nl

3. Bewaartermijnen

 • De LPVN verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de LPVN de persoonsgegeven vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 • Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de LPVN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de LPVN gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de LPVN. Met de verwerkers heeft de LPVN een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 • Via de functionaris gegevensbescherming siraterces.[antispam].@lichenplanus.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De LPVN zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de LPVN uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat nader toelichten.
 • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming siraterces.[antispam].@lichenplanus.nl de LPVN zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de LPVN u hiervan op de hoogte brengen.
 • Indien u klachten heeft over de wijze waarop de LPVN uw persoonsgegevens verwerkt of u verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming siraterces.[antispam].@lichenplanus.nl Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens autoriteitpersoonsgegevens.nl of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de functionaris gegevensbescherming siraterces.[antispam].@lichenplanus.nl

Wijzigingen

 • Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website lichenplanus.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Mei 2018